História vzniku Levického hradu

Prvá písomná zmienka o Levickom hrade

Levický hrad bol postavený v druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia, čo dosvedčujú nielen archeologické nálezy, ale i prvá hodnoverná písomná zmienka z roku 1318. Predpokladáme, že so stavbou hradu sa začalo už za vlády Bela IV. a impulzom mohol byť zničujúci tatársky vpád do Uhorska v rokoch 1241 – 1242. V dôsledku ktorého vznikla sieť vojenských strategických pevností a úlohou Levického hradu bolo strážiť cestu na Pohronie k dôležitým stredoslovenským banským mestám. Podľa niektorých historikov bol staviteľom hradu Matúš Čák Trenčiansky, ku ktorému sa viaže práve prvá písomná správa z 11. novembra 1318 (…castellani sui de Leua…). Listina spomína jeho verného hradného kastelána Júliusa, syna Hodslava z Topoľčianok, ktorý bránil hrad pred kráľom aj po Matúšovej smrti. Hradná posádka kapitulovala až v auguste v roku 1321, kedy padla bašta moci Matúša Čáka, Trenčiansky hrad. Levický hrad sa dostáva do rúk kráľa Karola Róberta, ktorý na hrade pobýval dva týždne. Čo dosvedčuje, že Levický hrad bol už v tom čase dostatočne veľkou a významnou pevnosťou, ktorá dokázala návšteve panovníka zabezpečiť potrebné podmienky. Za nového kastelána kráľ ustanovil Imricha Bečeia (Beche), ktorý sa súčasne stal i tekovským županom. Vďaka dlhotrvajúcemu spojeniu kastelánskej a županskej hodnosti sa sídlo Tekovskej župy prenieslo zo Starého Tekova do Levíc.

Zdroj: Mgr. Nikola Mihálová TMLV