Horšianska dolina

Horšianska dolina – tajomný kus prírody

Horšianska dolina sa nachádza v severnej časti Podunajskej pahorkatiny, severovýchodne od Levíc. Jej priestor zasahuje do katastrálneho územia obcí Kmeťovce, Žemberovce, Horša (mestská časť Levíc) a Krškany. Je orientovaná v smere sever – juh a preteká cez ňu riečka Sikenica. Dolina bola v roku 1976 vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu s rozlohou 326 ha. Za začiatok doliny sa dá považovať miesto, kde Sikenicu pretína most s hlavnou cestou, vedúcou z Levíc cez Hontianske Nemce do Krupiny a Zvolena. Poniže sa tok Sikenice začína postupne zarezávať do vulkanického podložia. Riečka v dĺžke približne 8 km vytvorila eróznou činnosťou v andezitoch a v sprašovej tabuli Hrona kaňon hlboký až 80 metrov, pričom skalné bralá dosahujú na viacerých miestach výšku až 30 metrov. Dno je hlavne v severnej časti zalesnené hustým porastom. Svahy doliny sú zarastené teplomilnou vegetáciou lesostepného charakteru. Do približne stredu doliny je situovaná obec Horša. Za ňou sa charakter doliny mení. Dno sa rozširuje a pri Krškanoch pozvoľne ústi do otvoreného terénu. V tejto časti vedie náučný chodník Horšianska dolina. Začiatok je v Horši, koniec sa nachádza v kameňolome pri Malých Krškanoch. V minulosti sa tu nachádzali tri mlyny, pričom dodnes existuje len „Pálov mlyn“ pred Malými Krškanmi, ktorý stojí na ľavom brehu Sikenice. Za Krškanmi sa dá pokračovať po pravom brehu Sikenice do obce Kalinčiakovo, ktorá je známa nielen románskym kostolíkom, ale aj blízkym rekreačným strediskom Margita Ilona.

autor: Anton Záhradník (čítaj celý text)