Obvodná poľovnícka komora Levice

Obvodná poľovnícka komora Levice vznikla dňa 27.03.2010 ako organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory – SPK. Svoju činnosť vyvíja v obvode OLÚ Levice a združuje základné organizačné jednotky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov v obvode jej pôsobnosti, základné organizačné jednotky, ktoré nie sú užívateľmi poľovných revírov, ale v obvode ich pôsobnosti majú sídlo, ako i fyzické osoby – členov SPK s trvalým pobytom v obvode jej pôsobnosti.

Komora každoročne organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a akcie, zabezpečuje mediálnu propagáciu poľovníctva. Komora organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, ktoré sa v poslednej dekáde zmenilo na nosné celoslovenské podujatie LEVICKÉ POĽOVNÍCKE DNI. Komora takisto organizuje v spolupráci s maďarskými kolegami Medzinárodné poľovnícke dni v obci Sikenica.