Čajkovské bralie

Náučný chodník Čajkovské bralie oboznamuje s prírodnými, ochranárskymi a historickými zaujímavosťami bezprostredného okolia obce Čajkov. Je pomenovaný podľa andezitových skalných foriem. Druhý názov náučného chodníka Sovia dolina poukazuje na jeho lokalizáciu. Na trase je 5 zastávok s informačnými panelmi. Nenáročná trasa je vhodná aj pre deti a starších ľudí. Chodník otvorili v roku 1990. Trasa, ktorá predstavuje juhozápadnú časť Štiavnických vrchov charakteristickú teplomilnými dubovými lesmi a drobnými skalami, je orientačne bezproblémová.
Trvanie: 4 hod.
Charakteristika trasy: nenáročný

TRASA NÁUČNÉHO CHODNÍKA:
Panel č. 1
 -sa nachádza v ústí Sovej doliny. Poskytuje všeobecné informácie o Štiavnických vrchoch v katastri obce Čajkov.
Panel č. 2
-informuje o muflónovi obyčajnom, introdukovanom druhu zo Sardínie a Korziky a dube cerovom, charakteristickej drevine okolitých lesov.
Panel č. 3
-sa nachádza v lokalite Malé bralie. Je venovaný rastlinstvu Štiavnických vrchov.
Panel č. 4
-ktorý je v lokalite Stredné bralie, je zameraný na živočíšstvo v okolí Čajkova.
Panel č. 5
-je inštalovaný v lokalite Horné (Huliakovo) bralie. Informuje o geologických a geomorfologických procesoch, ktoré utvárali Štiavnické vrchy.