Náučný chodník Štamposký jarok

Štamposký jarok je viac ako 12 km dlhé banské technické dielo – priebežný násyp tvoriaci s priľahlým svahom kanál – na úpätí juhovýchodne orientovaných svahov Štiavnických vrchov vybudované severovýchodne od Pukanca v 18. storočí na privádzanie vody zo Štampoského tajchu k zariadeniam v oblasti Pukanca na spracovanie vyťaženej rudy. Jeho trasa vedie temer po vrstevnici – má sklon asi 20 cm na 100 m dĺžky. Údolia križujúce trasu jarku prekonával na dvanástich miestach drevenými dlabanými žľabmi. Zvyšky jarku sú dosiaľ viditeľné na mnohých miestach hlavne v lese – t. z. kde nebola intenzívna poľnohospodárska činnosť. V časoch baníctva bol na násype pozdĺž jarku udržiavaný vyzametaný chodník. Okrem prívodu vody k stupám jarok zachytával prívalové zrážkové vody stekajúce zo svahov, čím chránil Pukanec pred povodňami.

Náučný chodník pozostáva z dvoch nesúvisiacich úsekov. Z konca prvého – “pukanskej trasy jarku” – je možnosť návratu späť rovnakou trasou, alebo sa dá zísť na štátnu cestu, po ktorej sa dá buď vrátiť do Pukanca (cca 2,5 km), alebo pokračovať asi 4 km smerom na Banskú Štiavnicu k začiatku druhej časti náučného chodníka – “štamposkej trase jarku”. Niekedy sa pre chodník používa aj názov Náučný chodník banské technické dielo Štamposký jarok.

Názvy a poloha informačných panelov

  1. Náučný chodník Štamposký jarok (úvodný panel na námestí v Pukanci)

Pukanská trasa jarku (časť 1):

  1. Náučný chodník banské technické dielo Štamposký jarok – Informačná tabuľa č. 1  (v Babej doline)
  2. Flóra a fauna v oblasti Štampoského jarku – Informačná tabuľa č. 2 (v Babej doline)
  3. Geologická stavba Pukanca a banské diela – Informačná tabuľa č. 3 (v lokalite Hampoch pri starom kameňolome)

Štamposká trasa jarku (časť 2):

  1. Náučný chodník banské technické dielo Štamposký jarok. Trasa náučného chodníka (blízko prepriahacej stanice Štampoch pri vedľajšej štátnej ceste Pukanec – Štampoch – Banská Štiavnica)
  2. Náučný chodník Štamposký jarok. Časť Štamposký tajch (na hrádzi Štampoského tajchu, resp. Kamenického rybníka)

Panely nie sú v teréne súvisle číslované.